Trong lĩnh vực Văn hóa xã hội, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng đánh giá, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; nhiều ý kiến góp ý đề nghị nêu dẫn chứng cụ thể. ​ Thành tựu cuối cùng và mục tiêu cả nhiệm kỳ đạt được là chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần và mức hưởng thụ văn hóa của người dân. Chính vì vậy, các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đề nghị làm rõ mức độ của thành tựu cụ thể như thế nào. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung công tác đào tạo đại học, sau đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đề nghị cần bổ sung số liệu cụ thể minh chứng cho hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giáo dục đào tạo, công tác dân số và bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác an sinh xã hội (như: số cuộc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng; số lần biểu diễn văn nghệ quần chúng, chiếu phim, mỹ thuật, nhiếp ảnh; số mô hình về phòng chống bạo lực gia đình được nhân rộng; số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; số trường đạt chuẩn quốc gia được xây dựng trong nhiệm kỳ; số lượng học sinh vượt khó học giỏi được tài trợ, giúp đỡ; số liệu tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ trẻ em ở đầu và cuối nhiệm kỳ; số lượng cơ sở y tế tư nhân; số lượng cán bộ được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế; số lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm trong nhiệm kỳ; số lượng đối tượng chính sách được chăm lo, hỗ trợ trong nhiệm kỳ.

  Hội khỏe Phù Đổng là hình thức khuyến khích học tập cho học sinh

   Một số nội dung được đề nghị cần bổ sung một số dẫn chứng, số liệu cụ thể để so sánh, chứng minh đánh giá như: “Một số thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, hiện đại”; “Công tác khuyến học, khuyến tài… được đẩy mạnh”; “Tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ trẻ em giảm mạnh”; tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm; xóa đói giảm nghèo. Có ý kiến đề nghị sau khi nêu nhiều hoạt động và số liệu cụ thể thì cần đánh giá thành tựu cuối cùng và mục tiêu cả nhiệm kỳ qua đạt được là: chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần (bên cạnh thành tựu chăm lo đời sống vật chất) và mức hưởng thụ văn hóa của người dân đến đâu.

  Thăm hỏi một gia đình chính sách

  Cần đánh giá khái quát tình hình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 88-NQ/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc Hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đề nghị nghiên cứu, bổ sung kết quả đạt được và giải pháp để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, gắn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Cần bổ sung các số liệu cơ bản và có đánh giá tổng quan về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh (số giáo viên toàn tỉnh, trình độ đào tạo; vốn đầu tư cho giáo dục và đào tạo, số liệu cụ thể phòng học được kiên cố …); công tác xã hội hóa, huy động nguồn nhân lực xã hội đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Điểm nổi bật trong các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị, lĩnh vực Văn hóa xã hội là cần có số liệu cụ thể chứng minh đi kèm với đánh giá. Tiếp thu các ý kiến góp ý, Tổ biên tập Văn kiện đang hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu.

  Nguyễn Thị Oanh

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ