Ngày 04/08/2017,UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm ngưng việc tách thửa đất. Thế nhưng phát sinh một số trường hợp đặc biệt như :chuyển nhượng quyền thừa kế đất, xin chuyển mục đích sử dụng đất, phân chia tài sản đất theo quyết định của tòa án, các tổ chức được giao đất cần tách thửa để cho thuê hay sử dụng để góp vốn đầu tư… Nhằm giải quyết nhu cầu trên UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định cho pp tách thửa đối với các trường hợp trên trong thời gian chờ ban hành quyết định mới.

   

  Trước nhu cầu cấp thiết của người dân UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định về việc giải quyết hồ sơ xin tách thửa trong thời gian tạm ngưng tách thửa cho một số trường hợp cụ thể sau:

   

  1. Giải quyết tách thửa cho đất thuộc khu dân cư hiện hữu nhằm chuyển quyền sử dụng đất để xây nhà.
  2. Giải quyết tách thửa đất để xây nhà của cá nhân, hộ gia đình xin chuyển mục đích sử dụng theo quy hoạch và được sự đồng ý của các cấp huyện, thị xã, thành phố.
  3. Được giải quyết tách thửa đất khi nhận thừa kế theo quy định pháp luật hoặc quyết định của tòa án.
  4. Giải quyết tách thửa cho các dự án đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
  5. Giải quyết tách thửa đối với trường hợp tách để cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng, cho thuê lại.

  Đối với các trường hợp nêu trên phải đáp ứng đủ điều kiện tách thửa theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai mới được phép tách thửa.

  Ngoài ra với các trường hợp xin tách thửa đất trong thời gian này đều tạm ngưng cho tới khi có quyết định mới.

  Trước đây việc tách thửa tràn lan, trái phép, UBND tỉnh Đồng Nai đã từng ra quyết định tạm ngưng tách thửa đất thế nhưng quyết định không giải quyết cho một số trường hợp đặc biệt cho nên gây khó khăn, ùn tắc cho rất nhiều hồ sơ xin tách thửa cấp thiết.

  Với quyết định tạm thời được giải quyết tách thửa cho một số trường hợp cụ thể như trên sẽ giải quyết được nhu cầu cấp thiết cho nhiều người dân.


  Bản đồ

  bản đồ