Đó là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/01/2021 về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh đảm bảo dân chủ, bình đặng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị Ủy ban nhân dân các huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử. Trong đó, giao Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Tư pháp và các cơ quan thông tin đại chúng, gồm: Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai có kế hoạch tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân./.

    Đình K​hôi

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ