Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 23/02/2021 của UBND huyện Xuân Lộc về tuyên truyền lưu động Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2021.

  Phòng Tư pháp phối hợp UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lưu động quy định về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 15 xã, thị trấn. Tuyên truyền lưu động Luật Bầu cử tại xã Xuân Hưng

  Tuyên truyền lưu động Luật Bầu cử tại xã Suối Cát 

   Tuyên truyền lưu động Luật Bầu cử tại xã Xuân Hòa Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 23/02/2021 của UBND huyện, Phòng Tư pháp ban hành Kế hoạch số 02/KH-PTP ngày 19/3/2021 về tuyên truyền lưu động pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Kết quả: Công chức Phòng Tư pháp đã tổ chức tuyên truyền lưu động về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được 15 cuộc tại 15 xã, thị trấn; thành phần tham dự gồm: Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử và cán bộ, công chức trưng tập làm công tác bầu cử của UBND các xã, thị trấn; thành phần tham dự còn lại công dân trên địa bàn cấp xã; tổng số người tham dự hội nghị có 1.645 người.

  Hữu Minh – Phòng Tư pháp huyện Xuân Lộc

  Nguồn: stp.dongnai.gov.vn

   


  Bản đồ

  bản đồ