UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 1088/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai. Theo đó, từ ngày 05/4/2021, 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Xuất bản và phát hành xuất bản phẩm (thủ tục số 1 số 2 – Mục I lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành) đã được ban hành tại Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông​được sửa đổi, bổ sung về thời gian áp dụng mức phí, lệ phí và cơ sở pháp lý, cụ thể: Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh được áp dụng mức phí cụ thể: Tài liệu in trên giấy: 7.500 đồng/trang quy chuẩn; Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 3.000 đồng/phút; Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 13.500 đồng/phút ​Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh được áp dụng mức phí: 25.000 đồng/hồ sơ Các mức phí trên được áp dụng từ 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021 (theo ​​quy định tại Thông tư số 112//2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính). Nội dung Quyết định:

    KN

    Nguồn: stttt.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ