Năm 2020, tuy tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng tỉnh Đồng Nai đã phấn đấu dự kiến hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước với ước tổng thu ngân sách nhà nước là 54.431 tỷ đồng (đạt 102% dự toán). ​Trong đó, thu nội địa là 40.104 tỷ đồng (đạt 113% dự toán); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 14.100 tỷ đồng (đạt 81% dự toán). Nếu trừ thu xổ số kiến thiết và thu tiền sử dụng đất thì ước thu nội địa là 32.605 tỷ đồng (đạt 100% dự toán). Các khoản thu vượt dự toán là thu từ Doanh nghiệp nhà nước Trung ương, tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết; một số khoản thu không đạt như thu từ Doanh nghiệp nhà nước địa phương, lệ phí trước bạ và tiền thuê mặt đất, mặt nước. Bên cạnh đó, công tác quản lý, điều hành, chấp hành chi ngân sách địa phương cơ bản bám sát dự toán được giao và tuân thủ các quy định về tài chính, ngân sách. Chi ngân sách địa phương cơ bản bố trí đủ nguồn lực cho các nhiệm vụ chi trên địa bàn, trong đó đảm bảo thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ước tổng chi ngân sách địa phương là 20.747 tỷ đồng (đạt 93% dự toán và tăng 6% so cùng kỳ). Trong đó, chi đầu tư phát triển là 7.039 tỷ đồng (đạt 94% dự toán, tăng 2% so cùng kỳ); chi thường xuyên là 12.459 tỷ đồng (đạt 92% dự toán và bằng 99% so cùng kỳ); chi đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương là 6.733 tỷ đồng (đạt 98% dự toán).

    Tuấn Anh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ