Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Điều tra kinh tế năm 2021; Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Qua hơn 01 tháng triển khai thu thập thông tin (từ ngày 01/03/2021 đến ngày 14/04/2021), tiến độ kê khai thông tin vào phiếu điều tra của doanh nghiệp trên trang web rất chậm so với kế hoạch Tổng điều tra và so với tiến độ chung của cả nước. Một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến công tác này. Để cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị quý doanh nghiệp khẩn trương thực hiện nghiêm túc việc kê khai thông tin trên trang web Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Liên hệ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thống kê, chỉ đọa các bộ phận nghiệp vụ có liên quan cung cấp đầy đủ thông tin trên trang thông tin điện tử sau: https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn (Chi tiết theo hướng dẫn đính kèm). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Quý doanh nghiệp liên hệ cơ quan Thống kê theo số điện thoại 0251.3823813; 0251.3822417 để được hướng dẫn giải đáp./.

    Nguồn: dongnai.gdt.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ