Thực hiện việc đăng ký thi đua hàng năm của Văn phòng và căn cứ theo kế hoạch kế hoạch của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh đã đăng ký thi đua năm 2021 với những nội dung chính sau: ​Toàn thể CBCC, nhân viên Văn phòng phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức trách được giao, có tính sáng tạo và tinh thần hỗ trợ nhau trong công việc, có ý chí tự học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và trình độ chính trị đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề: “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025; “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở ” giai đoạn 2019 – 2025. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Thông tri số 28-TT/TU ngày 02/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh đã đề ra cho năm 2021. Nỗ lực phấn đấu 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, có tinh thần sáng tạo và hỗ trợ nhau trong công việc, có ý thức học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và trình độ chính trị đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn mới. Lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước năm 2021. Trong đó tập trung phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021), chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, Bầu cử Quốc hội XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức cùng chung sức xây dựng và phát triển nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xây dựng cơ quan vững mạnh. 100% cán bộ, công chức, nhân viên tham gia đầy đủ các công tác xã hội từ thiện, công tác đền ơn đáp nghĩa và các phong trào khác. Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng trong điều kiện cho phép tạo động lực cho cán bộ, công chức, nhân viên an tâm công tác, học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kiếm Long

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ