Trên tinh thần của chỉ thị số chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 05/01/2021 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức phát động thi đua năm 2020 với các nội dung chính sau: ​Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế năm 2020 và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn, các ngày kỷ niệm của tỉnh và đất nước trong năm 2021. Trong đó tập trung phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021), chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, Bầu cử Quốc hội XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 Tổ chức, triển khai đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 đảm bảo tiến độ và chất lượng. Chủ động xây dựng kế hoạch phát động thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo khí thế thi đua mới bằng hành động thiết thực, cụ thể góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy tổ chức Nhà nước hiệu quả, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; tạo chuyển biến tích cực trong công tác thi đua, khen thưởng, đẩỵ mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiên, các mô hình mới, nhân tố mới. Phát động đợt “Thi đua đặc biệt” thực hiện thắng lợi cuộc Bầu cử Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này trong năm 2021. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn về thi đua, khen thưởng và cơ quan truyền thông; thường xuyên tổng kết, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay. Xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh không có các biểu hiện tiêu cực. Quan tâm công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của CBCC, nhân viên cơ quan Phát động thi đua năm 2021 nhằm tập trung đẩy mạnh các biện pháp thực hiện phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021.

    Kiếm Long

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ