Để việc giải ngân vốn đầu tư công tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, theo đại biểu HĐND tỉnh thì việc giải ngân vốn đầu tư công phải dựa trên khối lượng công trình đã thực hiện (bởi vì việc tạm ứng cho đơn vị thi công theo hợp đồng không thúc đẩy tăng trưởng kinh tế). Bên cạnh đó, điểm nghẽn lớn nhất của các dự án đầu tư công hiện nay là không có mặt bằng để thực hiện dự án. ​ Từ đó, đại biểu Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng; chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và tập trung giải ngân ngay khi có khối lượng thực hiện, hạn chế tập trung thanh toán vào cuối năm hoặc tạm ứng vốn quá nhiều; phấn đấu giải ngân 100% số vốn đã bố trí cho các dự án thuộc nguồn ngân sách tỉnh, huyện. Đồng thời, đề nghị xem xét điều chuyển vốn giữa các dự án cho phù hợp với thực tế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân; xem xét trách nhiệm người đứng đầu trong việc chậm thực hiện giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để thực đẩy giải ngân vốn đầu tư công, cụ thể Thủ tướng Chính phủ đã bàn hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid – 19; Các Văn 2 bản số 622 và số 623/TT-KTTH ngày 26/5/2020 xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid – 19; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 … Đồng thời ngày 18/7/2020 Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 242/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Văn bản nêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành nhiều Văn bản chỉ đạo để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể: – Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020. – Văn bản số 3013/UBND-KTNS ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. – Văn bản số 5541/UBND-KTNS ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai xử lý các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. – Kế hoạch số 9019/KH-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. – Văn bản số 9958/UBND-KTNS ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau: 1. Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác. 2. Khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư … xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp năm 2020. Từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ các rào cản, khó khăn, vướng mắc, khơi thông điểm nghẽ, khắc phục những yếu kém, hạn chế. Thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo các cấp những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đây nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. 3. Phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách trực tiếp lĩnh vực đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án, kiên quyết không để chậm những việc thuộc thẩm quyền được giao và chủ động phối hợp với các ngành, các cấp liên quan. 4. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân, coi đây là căn cứ quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Như vậy, đối với kiến nghị của đại biểu tại nội dung 2, UBND tỉnh đã triển khai xuyên suốt từ đầu năm kế hoạch đến nay và tiếp tục thực hiện đến hết năm kế hoạch nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch đã giao. ​

    Nguyễn Thị Oanh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ