​Đại biểu đề nghị, cần tập trung đầu tư, phân bổ vốn ngân sách cho thành phố Long Khánh để đầu tư cơ sở hạ tầng cho tương xứng với tiềm năng. ​ Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh phân cấp nguồn vốn cho các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa theo quy định tại Quyết định số 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, thành phố Long Khánh được phân cấp nguồn vốn trong giai đoạn 2016-2020 là 663,521 tỷ đồng. Đồng thời nguồn vốn ngân sách tỉnh giao thành phố Long Khánh làm chủ đầu tư và các dự án do các đơn vị khác làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Long Khánh trong giai đoạn 2016-2020 khoảng 800 tỷ đồng. Từ tháng 6/2019, Long Khánh được chuyển từ thị xã lên thành phố, được công nhận là đô thị loại III. Thành phố Long Khánh đang thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố để phát triển trong tương lai. Từ đó nhu cầu vốn về đầu tư cơ sở hạ tầng của thành phố tăng cao. Tại các cuộc họp do UBND tỉnh chủ trì về kinh tế – xã hội các địa phương, Tỉnh cũng đã có chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh (chưa bao gồm các dự án do UBND tỉnh giao các đơn vị khác làm chủ đầu tư để thực hiện trên địa bàn thành phố Long Khánh). Trong kỳ trung hạn tiếp theo là giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phân cấp nguồn vốn cho các địa phương nói chung và thành phố Long Khánh nói riêng theo quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025, sau khi 4 được Trung ương thông báo tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Đồng Nai. Ngoài các nguồn vốn nêu trên, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo UBND thành phố Long Khánh thực hiện việc quy hoạch đô thị thành phố, theo đó có định hướng khai thác các quỹ đất có lợi thế và giá trị thương mại cao để thực hiện đấu giá tạo nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Long Khánh trong giai đoạn 2020-2025. ​

    Nguyễn Thị Oanh

    Nguồn; hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ